ISCA Archive VCCBC 2020 Sessions Website
  ISCA Archive Sessions Website
top

Joint Workshop for the Blizzard Challenge and Voice Conversion Challenge 2020

Shanghai, China
30 October 2020

Chairs: Junichi Yamagishi, Zhenhua Ling, Rohan Kumar Das, Simon King, Tomi Kinnunen, Tomoki Toda, Wen-Chin Huang, Xiao Zhou, Xiaohai Tian and Yi Zhao
doi: 10.21437/VCCBC.2020

Blizzard Challenge 2020 Session 1: Live Oral Presentation


The Blizzard Challenge 2020
Xiao Zhou, Zhen-Hua Ling, Simon King


VCC 2020 Session 3: Pre-Recorded Video Presentations


Non-parallel Voice Conversion based on Hierarchical Latent Embedding Vector Quantized Variational Autoencoder
Tuan Vu Ho, Masato Akagi

FastVC: Fast Voice Conversion with non-parallel data
Oriol Barbany, Milos Cernak

Latent linguistic embedding for cross-lingual text-to-speech and voice conversion
Hieu-Thi Luong, Junichi Yamagishi

Baseline System of Voice Conversion Challenge 2020 with Cyclic Variational Autoencoder and Parallel WaveGAN
Patrick Lumban Tobing, Yi-Chiao Wu, Tomoki Toda

The Sequence-to-Sequence Baseline for the Voice Conversion Challenge 2020: Cascading ASR and TTS
Wen-Chin Huang, Tomoki Hayashi, Shinji Watanabe, Tomoki Toda

The NU Voice Conversion System for the Voice Conversion Challenge 2020: On the Effectiveness of Sequence-to-sequence Models and Autoregressive Neural Vocoders
Wen-Chin Huang, Patrick Lumban Tobing, Yi-Chiao Wu, Kazuhiro Kobayashi, Tomoki Toda

The NUS & NWPU system for Voice Conversion Challenge 2020
Xiaohai Tian, Zhichao Wang, Shan Yang, Xinyong Zhou, Hongqiang Du, Yi Zhou, Mingyang Zhang, Kun Zhou, Berrak Sisman, Lei Xie, Haizhou Li

The NeteaseGames System for Voice Conversion Challenge 2020 with Vector-quantization Variational Autoencoder and WaveNet
Haitong Zhang

The Academia Sinica Systems of Voice Conversion for VCC2020
YuHuai Peng, Cheng-Hung Hu, Alexander Kang, Hung-Shin Lee, Pin-Yuan Chen, Yu Tsao, Hsin-Min Wang

The UFRJ Entry for the Voice Conversion Challenge 2020
Victor P. da Costa, Ranniery Maia, Igor M. Quintanilha, Sergio L. Netto, Luiz W. P. Biscainho


×

Blizzard Challenge 2020 Session 1: Live Oral Presentation

Blizzard Challenge 2020 Session 2: Live Oral Presentations

Blizzard Challenge 2020 Session 3: Pre-Recorded Video Presentations

VCC 2020 Session 1: Live Oral Presentation

VCC 2020 Session 2: Live Oral Presentations

VCC 2020 Session 3: Pre-Recorded Video Presentations