Joint Workshop for the Blizzard Challenge and Voice Conversion Challenge 2020

30 October 2020, Shanghai, China

Chairs: Junichi Yamagishi, Zhenhua Ling, Rohan Kumar Das, Simon King, Tomi Kinnunen, Tomoki Toda, Wen-Chin Huang, Xiao Zhou, Xiaohai Tian and Yi Zhao

DOI: 10.21437/VCC_BC.2020

Blizzard Challenge 2020 Session 1: Live Oral Presentation


The Blizzard Challenge 2020
Xiao Zhou, Zhen-Hua Ling, Simon King


Blizzard Challenge 2020 Session 2: Live Oral Presentations


The SHNU System for Blizzard Challenge 2020
Laipeng He, Qiang Shi, Lang Wu, Jianqing Sun, Renke He, Yanhua Long, Jiaen Liang

The OPPO System for the Blizzard Challenge 2020
Yang Song, Min Liang, Guilin Yang, Kun Xie, Jie Hao

The Tencent speech synthesis system for Blizzard Challenge 2020
Qiao Tian, Zewang Zhang, Ling-Hui Chen, Heng Lu, Chengzhu Yu, Chao Weng, Dong Yu


Blizzard Challenge 2020 Session 3: Pre-Recorded Video Presentations


The Duke Entry for 2020 Blizzard Challenge
Zexin Cai, Ming Li

Submission from SCUT for Blizzard Challenge 2020
Yitao Yang, Jinghui Zhong, Shehui Bu

NUS-HLT System for Blizzard Challenge 2020
Yi Zhou, Xiaohai Tian, Xuehao Zhou, Mingyang Zhang, Grandee Lee, Riu Liu, Berrak Sisman, Haizhou Li

The Sogou System for Blizzard Challenge 2020
Fanbo Meng, Ruimin Wang, Peng Fang, Shuangyuan Zou, Wenjun Duan, Ming Zhou, Kai Liu, Wei Chen

The RoyalFlush Synthesis System for Blizzard Challenge 2020
Jian Lu, Zeru Lu, Ting He, Peng Zhang, Xinhui Hu, Xinkang Xu

The Ximalaya TTS System for Blizzard Challenge 2020
Zhiba Su, Wendi He, Yang Sun

The HITSZ TTS system for Blizzard challenge 2020
Huhao Fu, Yiben Zhang, Kailong Liu, Chao Liu

The NLPR Speech Synthesis entry for Blizzard Challenge 2020
Tao Wang, Jianhua Tao, Ruibo Fu, Zhengqi Wen, Chunyu Qiang

The Ajmide Text-To-Speech System for Blizzard Challenge 2020
Beibei Hu, Zilong Bai, Qiang Li


VCC 2020 Session 1: Live Oral Presentation


Voice Conversion Challenge 2020 –- Intra-lingual semi-parallel and cross-lingual voice conversion –-
Zhao Yi, Wen-Chin Huang, Xiaohai Tian, Junichi Yamagishi, Rohan Kumar Das, Tomi Kinnunen, Zhen-Hua Ling, Tomoki Toda

Predictions of Subjective Ratings and Spoofing Assessments of Voice Conversion Challenge 2020 Submissions
Rohan Kumar Das, Tomi Kinnunen, Wen-Chin Huang, Zhen-Hua Ling, Junichi Yamagishi, Zhao Yi, Xiaohai Tian, Tomoki Toda


VCC 2020 Session 2: Live Oral Presentations


Voice Conversion by Cascading Automatic Speech Recognition and Text-to-Speech Synthesis with Prosody Transfer
Jing-Xuan Zhang, Li-Juan Liu, Yan-Nian Chen, Ya-Jun Hu, Yuan Jiang, Zhen-Hua Ling, Li-Rong Dai

Non-Parallel Voice Conversion with Autoregressive Conversion Model and Duration Adjustment
Li-Juan Liu, Yan-Nian Chen, Jing-Xuan Zhang, Yuan Jiang, Ya-Jun Hu, Zhen-Hua Ling, Li-Rong Dai

Submission from SRCB for Voice Conversion Challenge 2020
Qiuyue Ma, Ruolan Liu, Xue Wen, Chunhui Lu, Xiao Chen

CASIA Voice Conversion System for the Voice Conversion Challenge 2020
Lian Zheng, Jianhua Tao, Zhengqi Wen, Rongxiu Zhong


VCC 2020 Session 3: Pre-Recorded Video Presentations


Non-parallel Voice Conversion based on Hierarchical Latent Embedding Vector Quantized Variational Autoencoder
Tuan Vu Ho, Masato Akagi

FastVC: Fast Voice Conversion with non-parallel data
Oriol Barbany, Milos Cernak

Latent linguistic embedding for cross-lingual text-to-speech and voice conversion
Hieu-Thi Luong, Junichi Yamagishi

Baseline System of Voice Conversion Challenge 2020 with Cyclic Variational Autoencoder and Parallel WaveGAN
Patrick Lumban Tobing, Yi-Chiao Wu, Tomoki Toda

The Sequence-to-Sequence Baseline for the Voice Conversion Challenge 2020: Cascading ASR and TTS
Wen-Chin Huang, Tomoki Hayashi, Shinji Watanabe, Tomoki Toda

The NU Voice Conversion System for the Voice Conversion Challenge 2020: On the Effectiveness of Sequence-to-sequence Models and Autoregressive Neural Vocoders
Wen-Chin Huang, Patrick Lumban Tobing, Yi-Chiao Wu, Kazuhiro Kobayashi, Tomoki Toda

The NUS & NWPU system for Voice Conversion Challenge 2020
Xiaohai Tian, Zhichao Wang, Shan Yang, Xinyong Zhou, Hongqiang Du, Yi Zhou, Mingyang Zhang, Kun Zhou, Berrak Sisman, Lei Xie, Haizhou Li

The NeteaseGames System for Voice Conversion Challenge 2020 with Vector-quantization Variational Autoencoder and WaveNet
Haitong Zhang

The Academia Sinica Systems of Voice Conversion for VCC2020
YuHuai Peng, Cheng-Hung Hu, Alexander Kang, Hung-Shin Lee, Pin-Yuan Chen, Yu Tsao, Hsin-Min Wang

The UFRJ Entry for the Voice Conversion Challenge 2020
Victor P. da Costa, Ranniery Maia, Igor M. Quintanilha, Sergio L. Netto, Luiz W. P. Biscainho